Alvorens u de onderstaande informatie leest willen wij u erop wijzen dat deze pagina puur dient ter informatie. Wij raden geen enkele therapie meer aan dan de andere. Wij zijn dan ook in generlei opzicht aansprakelijk mocht u geen baat hebben bij de therapie. Het is alvorens u een therapie gaat volgen altijd raadzaam uw huisarts te raadplegen.
 

 
Wat is Haptotherapie?
Haptotherapie richt zich op de relatie tussen enerzijds de problematiek en anderzijds het patroon van in beweging zijn, vertaald naar de ontwikkeling van veiligheid, eigenheid, intimiteit en zelfstandigheid.

Met het patroon van in beweging zijn bedoelen we de innerlijke gemoedsbeweging.

Om deze relatie duidelijk te krijgen maken we gebruik van de verbale communicatie, de communicatie door middel van positiebepaling en de communicatie door middel van de aanraking.

In de sessies ligt de nadruk op de beleving van gevoelens van dat moment. Door de therapeutische begeleiding kan men deze gevoelens op de juiste wijze leren verstaan, en inzicht krijgen in de relatie met zichzelf en met zijn of haar omgeving. Door deze ervaringen tijdens de sessie te koppelen aan de hulpvraag, kan een begin worden gemaakt met een proces van verandering.

De aanraking neemt een centrale plaats in binnen de haptotherapie, omdat aanraken de meest directe vorm van communicatie is. Door aanraking wordt veel duidelijk over jezelf, vooral wanneer woorden tekortschieten of wanneer alles al is gezegd. Aanraken is een heel natuurlijk en dagelijks gebeuren. Vooral het delen van gevoelens wordt ondersteund door de aanraking, zoals in het delen van blijdschap en het delen van verdriet. Aanraken zet aan tot bewegen. Een bewegen van binnen uit. Een bewegen vanuit ons gemoed. Het is daarom van groot belang dat de aanraking een juiste lading heeft. Een lading die aanzet tot een positieve beleving van jezelf. Je mag zijn die je bent. Een bevestiging van je bestaan. En als zodanig heeft aanraken een betekenis voor onze ontwikkeling als mens. Zonder aanraken kan een kind verstoord raken in zijn ontwikkeling. Maar ook als volwassene kan men het contact met zichzelf en de omgeving verliezen door een gemis aan affectieve aanraking.

Problemen ontstaan veelal als een reactie op gebeurtenissen in het leven. Het gevolg kan zijn dat je je niet meer in balans voelt. Het gevolg kan ook zijn dat het contact met anderen vermindert of zelfs verdwijnt. Het gevoel er alleen voor te staan is dan het gevolg. De ervaring wijst uit dat men veelal in therapie komt omdat men het gevoel heeft vast te lopen. Je ervaart problemen, die je onvoldoende zelf kunt oplossen. Je denkt het allemaal wel te weten, maar het voelt niet zo, of je kunt er niet naar handelen.

In de haptotherapie geeft de aanraking informatie over je menselijk bestaan. Over hoe je in het leven staat en hoe je je hebt ontwikkeld. De aanraking helpt je bij het vinden van balans in het leven. Een evenwicht tussen denken, voelen en handelen. Het helpt je bij het vinden van een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen.

In de haptotherapie leer je vooral vanuit de ervaring. In de therapie wordt aan den lijve voelbaar gemaakt wat je mogelijkheden zijn en hoe je die kunt activeren. Tevens wordt voelbaar gemaakt wat je mist en wat je nodig hebt. Zo worden openingen gecreëerd om (weer) in balans te komen met jezelf en je omgeving.

Indicaties:
*Tekort aan basisveiligheid
*Relationele problematiek
*Traumatische ervaringen
*Negatief zelfbeeld
*Minderwaardigheidsgevoel
*Problemen met overgang van levensfasen
*Lichamelijke klachten door stress
*Overbelasting
*Acceptatieproblematiek
*Zingevingsvraagstukken
*Gestagneerde gevoelsontwikkeling


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Secretariaat V.V.H.
Nassaukade 56
1052 CN Amsterdam

tel: 020-4887116
fax: 020-4889420
E-mail: info@haptotherapeuten-VVH.nl

Bezoek de website van V.V.H. op Klik hier!
 

 
Zie ook het 'Forum' en lees of deel uw ervaring over therapievormen.