Als je voor langere tijd achter elkaar in de ziektewet zit, of als het werken niet meer gaat. Wordt iemand meestal afgekeurd. Je komt geheel of gedeeltelijk in de WAO terecht. Wat dit inhoudt kun je hieronder terugvinden. Voor het herintreden ofwel reintegratie verwijs ik je door naar de pagina reïntegratie. Daar vindt je meer informatie over wat reïntegratie inhoudt en wat de finaciele gevolgen zijn.
 

 
Werknemer
U bent voor de WAO verzekerd als u werknemer bent. Werknemer bent u als u in dienstbetrekking werkt en jonger bent dan 65 jaar. Verzekerd voor de WAO zijn verder onder meer ontvangers van een WW-uitkering, onder bepaalde voorwaarden vertegenwoordigers, musici, artiesten en thuiswerkers, stagiairs (ook al krijgen zij geen beloning), zwangere werkneemsters. U valt niet onder de WAO als u als zelfstandige werkt, of op minder dan drie dagen in dezelfde particuliere huishouding werkt, of directeur-grootaandeelhouder bent.

WAO-uitkering
U heeft recht op een WAO-uitkering als u na een wachttijd van 52 weken arbeidsongeschiktheid nog voor tenminste 15% arbeidsongeschikt bent. Voor die wachttijd worden ziekteperioden bij elkaar opgeteld als ze elkaar binnen vier weken opvolgen.

Zelf aanvragen
U moet de WAO-uitkering zelf aanvragen als u acht maanden arbeidsongeschikt bent. U krijgt hierover bericht van de uitvoeringsinstelling (uvi). U moet uw aanvraag na uiterlijk negen maanden arbeidsongeschiktheid hebben ingediend. De uvi moet u in principe binnen 13 weken laten weten of u voor WAO in aanmerking komt.

Hoe lang WAO?
U krijgt een WAO-uitkering zolang u arbeidsongeschikt bent. Maar u moet er rekening mee houden dat een WAO-uitkering voor vijf jaar wordt toegekend. Daarna gaat de uitvoeringsinstelling (uvi) opnieuw bekijken of u in de WAO thuishoort en zo ja voor welk percentage. Overigens is het zo dat u één jaar na de eerste toekenning al een beoordeling krijgt van de uvi of er geen reden is uw uitkering te herzien.

Einde WAO-uitkering
De WAO-uitkering stopt als u de uitkering niet opnieuw aanvraagt, als u minder dan 15% arbeidsongeschikt bent, bij overlijden en met ingang van de maand waarin u 65 jaar wordt.

Arbeidsongeschiktheid volgens de WAO
Arbeidsongeschikt in de zin van de WAO is iets anders dan arbeidsongeschikt in de zin van de Ziektewet. Volgens de WAO bent u arbeidsongeschikt als u geheel of gedeeltelijk niet in staat bent tot werk in het algemeen. Voor de Ziektewet bent u arbeidsongeschikt als u door ziekte of ongeval niet in staat bent uw eigen werk te doen.

Vaststellen arbeidsongeschiktheid
In welke mate u arbeidsongeschikt bent, bepaalt de uitvoeringsinstelling (uvi) aan de hand van wat u met gangbare arbeid nog kunt verdienen, d.w.z. algemeen geaccepteerd werk dat u, gezien uw medische beperkingen, nog kunt doen. Met vroeger beroep en opleidingsniveau wordt geen rekening gehouden. Als het verschil tussen het laatstverdiende loon en het loon dat u theoretisch nog kunt verdienen tenminste 15% is, heeft u recht op een WAO-uitkering.

Hoogte WAO-uitkering
De hoogte van de WAO-uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en het loon dat u verdiende. Ook de leeftijd waarop u in de WAO komt, speelt een rol. De WAO kent twee uitkeringen:
• de loondervingsuitkering
• de vervolguitkering

Loondervingsuitkering
De loondervingsuitkering is een percentage van het dagloon (per 1 januari 2001 maximaal ƒ 337,33 per dag ofwel ƒ 88.043,- per jaar). Voor de berekening van het dagloon gaat de uitvoeringsinstelling (uvi) uit van het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u arbeidsongeschikt werd. Alle ‘vaste’ onderdelen van het loon worden meegeteld. Dus ook de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, 13e maand, ploegentoeslag, enz. Spaarloon en pensioenpremie tellen niet mee. Verder wordt rekening gehouden met eventuele loonsverhogingen die in het jaar voordat u arbeidsongeschikt werd, plaatsvonden of daarna, tot uiterlijk de eerste WAO-dag. De hoogte van de uitkering hangt verder af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een dagloon kan als volgt worden berekend: maandloon x 12 + vakantietoeslag + vaste loonbestanddelen = dagloon 261 (werkdagen per jaar)

Overzicht arbeidsongeschiktheidspercentages
Bij arbeidsongeschiktheid van: - bedraagt de WAO-uitkering:

15 tot 25% - 14 % van het dagloon
25 tot 35% - 21 % van het dagloon
35 tot 45% - 28 % van het dagloon
45 tot 55% - 35 % van het dagloon
55 tot 65% - 42 % van het dagloon
65 tot 80% - 50,75% van het dagloon
80 tot 100% - 70 % van het dagloon

Duur loondervingsuitkering
De duur van de loondervingsuitkering hangt af van de leeftijd waarop u in de WAO komt:
Leeftijd op het moment dat WAO wordt toegekend - Duur loondervingsuitkering

t/m 32 jaar - 0 jaar
33 t/m 37 jaar - ½ jaar
38 t/m 42 jaar - 1 jaar
43 t/m 47 jaar - 1½ jaar
48 t/m 52 jaar - 2 jaar
53 t/m 57 jaar - 3 jaar
58 jaar - 6 jaar
59 jaar en ouder- tot 65 jaar

Na afloop van de loondervingsuitkering krijgt u, als u nog steeds arbeidsongeschikt bent, een vervolguitkering. Bent u jonger dan 33 jaar als u in de WAO komt, dan gaat u al meteen de vervolguitkering ontvangen.

Vervolguitkering

Hoogte vervolguitkering
De vervolguitkering is een percentage van het vervolgdagloon (tot een bepaald maximum). Het vervolgdagloon berekent u als volgt: voor elk jaar dat u op het moment dat de WAO-uitkering ingaat ouder bent dan 15 jaar, telt u 2% van het verschil tussen uw vroegere loon en het minimumloon op bij het minimumloon.

Duur vervolguitkering
De vervolguitkering kan - mits steeds opnieuw aangevraagd - doorlopen tot uw 65e jaar.

WAO-gat
Doordat de WAO sinds 1994 anders wordt berekend, is de WAO-uitkering lager naarmate men jonger in de WAO komt. Hoe hoger het salaris was, hoe hoger de inkomensachteruitgang.

Verzekeren WAO-gat
Het WAO-gat is groter naarmate het vroeger verdiende loon hoger is en de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde lager. Voor veel werknemers is het WAO-gat gerepareerd. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld via het pensioenfonds of collectief via een particuliere verzekeraar. Door deze reparatie hebben werknemers toch veelal recht op 70% van het laatstverdiende loon als zij arbeidsongeschikt worden. De werkgever draagt in de meeste gevallen bij in de kosten van de reparatie.

Herziening WAO-uitkering
Als u een WAO-uitkering krijgt toegekend dan moet u er niet van uitgaan dat u altijd in dezelfde arbeidsongeschiktheidsklasse blijft ingedeeld. Wordt u minder arbeidsongeschikt dan wordt uw uitkering herzien en wordt uw uitkering aangepast. Dit heet afschatten. Uw WAO-uitkering kan ook worden verhoogd, namelijk als uw arbeidsongeschiktheid toeneemt. Bijvoorbeeld als een oude kwaal erger wordt.

Toeslag
Bedraagt uw WAO-uitkering samen met eventuele andere inkomsten van u of uw partner minder dan het voor u geldende sociaal minimum, dan kunt u in aanmerking komen voor een toeslag op grond van de Toeslagenwet. De toeslag moet u zelf bij de uitvoeringsinstelling aanvragen.

Uitbetaling uitkering
De WAO-uitkering wordt maandelijks uitbetaald. Gebruikelijk is dat de uitvoeringsinstelling de uitkering rechtstreeks uitbetaalt, maar soms ook via uw werkgever. Er wordt op de uitkering 8% vakantiegeld in mindering gebracht. Dat wordt gereserveerd en in de maand mei uitbetaald.

Gedeeltelijke afkeuring
Wordt u gedeeltelijk afgeschat of arbeidsongeschikt en heeft u verder geen werk dan heeft u meestal naast een WAO-uitkering een WW-uitkering. Blijft u werkloos dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor IOAW-uitkering, ofwel de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Voorwaarde is dan wel dat het inkomen van u en uw eventuele partner onder het zogeheten sociaal minimum ligt. U krijgt dan naast een gedeeltelijke WAO-uitkering een aanvullende IOAW-uitkering. U moet deze aanvullende uitkering aanvragen bij de sociale dienst. Zie voor meer informatie onder.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u voor meer informatie tijdens kantooruren bellen naar de afdeling Publieksinformatie van UWV. Kijk voor exacte adressen en de meest recente bedragen opwww.cadans.nl

Alle informatie op deze pagina komt van de website van CADANS, wij zijn dan ook niet anasprakelijk voor onjuistheden. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan deze pagina.
 

 
Zie ook het 'Forum' en lees of deel uw ervaring over het omgaan met Fibromyalgie.