Alvorens u de onderstaande informatie leest willen wij u erop wijzen dat deze pagina puur dient ter informatie. Wij raden geen enkele therapie meer aan dan de andere. Wij zijn dan ook in generlei opzicht aansprakelijk mocht u geen baat hebben bij de therapie. Het is alvorens u een therapie gaat volgen altijd raadzaam uw huisarts te raadplegen.
 

 
Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich specifiek bezighoudt met de (te verwachten) gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval en hoe deze te voorkómen of zo gering mogelijk te houden. De artsen die dit specialisme uitoefenen noemt men revalidatie-artsen.

Bij het primair curatief gericht geneeskundig handelen is in de eerste plaats het anatomisch-fysiologisch herstel het doel (het ziekte-model). Ook de revalidatie-arts hanteert uiteraard dit ziekte-model, maar richt zich daarbij, in de gevallen waarin dit volledig herstel niet op korte termijn is te verwachten, vooral ook op het voorkómen van blijvende beperkingen en, waar dat niet mogelijk is, op de inpassing en invoeging van de mens met zijn beperking in de eigen leefomgeving en in de maatschappij (het gevolgenmodel). In de revalidatiegeneeskunde wordt de aanpak bepaald door het objectief waarnemen, het logisch ordenen van gegevens, het ontwikkelen van de conclusie en de evaluatie van het daaruit voortvloeiende handelen.

De vragen die hierbij worden gesteld zijn:

- welke functiestoornissen bestaan er en welke zijn op grond van de bestaande ziekte, aandoening of trauma te verwachten ?
- zijn deze stoornissen blijvend of kan dit door een adequate behandeling worden voorkómen ?
- welke beperkingen in het functioneren zijn bij blijvende functiestoornissen te verwachten ?
- wat zijn de te verwachten gevolgen van deze beperkingen voor het maatschappelijk functioneren (handicaps)?

Het onderkennen van de bestaande en de te verwachten problematiek gebeurt aan de hand van een analyse van vijf aandachtsgebieden:

Het SAMPC
S: somatisch. Stoornissen in kracht, beweeglijkheid, coördinatie, sensibiliteit, tonus, balans, conditie, statiek, pijn, vegetatieve functies;

A: activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Beperkingen ten aanzien van eten, drinken, wassen, kleden, staan, lopen, persoonlijke hygiëne, voortbewegen, hanteren van hulpmiddelen;

M: het maatschappelijk functioneren. Beperkingen ten aanzien van wonen, huishouden, sociale contacten, arbeid,scholing, hobby's, vervoer;

P: het psychisch functioneren. Stoornissen van bewustzijn, intelligentie, geheugen, denken, gedrag;beperkingen ten aanzien van het zich bewust zijn, oriëntatie, stemming, ziekte-inzicht, verwerking van handicap, gedrag;

C : de communicatie. Stoornissen van spraak, taal, gehoor, gezichtsvermogen; beperkingen ten aanzien van het spreken, begrijpen, luisteren, zien, lezen, schrijven.

De uitkomst van het algemeen lichamelijk onderzoek en van het onderzoek naar stoornissen en beperkingen binnen deze aandachtsgebieden leidt tot de revalidatiediagnose.

Op basis van dit SAMPC-systeem en van de ICIDH* is in 1991 op de afdeling revalidatie van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit te Amsterdam het Revalidatie Activiteiten Profiel (RAP) ontwikkeld. Het RAP brengt beperkingen en handicaps in de domeinen communicatie, mobiliteit, persoonlijke verzorging, dagbesteding en relaties in kaart. De in het RAP gehanteerde begrippen zijn nauwkeurig gedefinieerd en de betrouwbaarheid en validiteit van het RAP zijn wetenschappelijk onderzocht en getoetst.

Revalidatieplan
Het revalidatie-handelplan dat op grond van de revalidatiediagnose in nauw verleg met de patiënt of diens ouders/verzorgers wordt opgesteld geeft aan:
- of, en zo ja op welke wijze en binnen welke termijn, de gestelde diagnose verder moet worden uitgediept;
- welke behandeling wordt ingesteld om blijvende stoornissen zoveel mogelijk te voorkómen en welk resultaat op welke termijn daarmee moet worden bereikt;
- welke maatregelen op welke termijn moeten worden genomen om, gelet op bestaande en te verwachten blijvende beperkingen, de handicap zo gering mogelijk te houden;
- op welke termijn het handelplan moet worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Bron: www.revalidatiegeneeskunde.nl - 23 juli 2001Wilt u meer info over revalidatie?
Bezoek dan:
+ http://www.revalidatie.nl
 

 
Zie ook het 'Forum' en lees of deel uw ervaring over therapievormen.